అనురాగ్ కులకర్ణి, సాగర్ (Anurag KulaKarni, Sagar). Download Count Down Begins songs or listen online free, only on JioSaavn. ఛలో సినిమా చూసి చూడంగానే నచ్చేసావే పాట లిరిక్స్ (Choosi Chudangane Nachesave Song Lyrics) తెలుగులో మరియు ఇంగ్లీష్ భాషలో. Choosi Chudangane (చూసి చూడంగానే) song from the album Rose Day Special is released on Feb 2018. Check out Choosi Chudangane lyrics with all the song details. Choosi Chudangane, from the album Chalo, was released in the year 2017. triggerOnFocusSongPlay.push("commonfunc.setLyricsHeight(); utility.playSongFromServer({ids:23578785,play_song:0,action:'tracklist',source:1,source_id:1,objtype:1,premium_content:0});");setTimeout(function(){insertRelatedData('relatedSongDetail', '23578785', '1', 'Telugu');},6000);triggerOnFocusSongPlay=[];commonfunc.setLyricsHeight(); utility.playSongFromServer({ids:23578785,play_song:0,action:'tracklist',source:1,source_id:1,objtype:1,premium_content:0}); Gaana is the one-stop solution for all your music needs. నువ్ నా కంట పడకుండా నా వెంట పడకుండ ఇన్నాలెక్కడ ఉన్నావే. నా మనసులోకి…హో అందంగా దూకి. Listen to Anurag Kulkarni Choosi Chudangane MP3 song. Jackey###1471441###uv-jackey","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Panchadaara","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578793","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6YGCuFY4uQdgiHWVNJqkNmSzxq\/Hnb3h70ZklQ+BdR+hAi4LlbEq2gUyfeUMtiWfoUlyZrZTBo5+cR1PDnd7Ws+1cVlkicY8RH3zFZF8It44TWbHjVnh9UIH4tJvS\/oG5HORM8zDroOoXYQpdVyk+T0nB6z\/mSB5SHhlByuoWZJUg8Hg\/REdhPG26qyx48lVqoG7tzVUEEypIpMD5BAQDiX4VayddPA0HJCjOOx3Q2YXEmnDMjP7BfDGR\/wuxcqS6LdGXeKp3w+GEztJmRm6AI40pAmiLL5NS4zm2eNgF0FY=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6YGCuFY4uQdgiHWVNJqkNmergiebzePekOSGl4NQqDODMtIdsYUFSzMk4ZxixEyDPvfzx8baUzKzQnBRgK7T4w0RdmjCVlYOpoP4ho8HR+e4\/2Gc6HGtQ58pR4\/SDVdiysSGiM+HeLob+flVFdi5Qhop0aRO1EB+JCvn90RMjMh8YKSBEEDG0VJt9SRWWl3PUadqm1DY9DFhAw9HHRxLhUrVjoyTd8jH3ZpE\/TmZIAC625QQ8TIgNau1mrPdbOut9YqPHNUXoygYvCue\/fusB07sn2UZWksP9jc8KzTzt4C8=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6YGCuFY4uQdgiHWVNJqkNmQLhXeJEWnEA89Kpakhjxp9ceDOzHi5Mgjk\/gwu2kb0Ihngm+aOq+xkwM3CIK0ibke19qpyR8XQYQCfnrTrxLp8HgvN58Ws8Zkttr9Kz\/YqOAPCJIVw5FfLZ3aj96QnvzjxP+w8e3kJ2SUNRV4dXsQcgWhJqvXsnwiQJwdWf+DRZW84XM4vMic61\/lxd5RxAxWsBQpRdF+VHhAELqEl4Uxqjk6z6qBsjtxnRUpuLdB3xk5TbaQFKyvkH9TPr4TNmmwSj2ZdYD1nW+7zOnnVTV5OWrq6tKeRrlbYUohK3yYHTimoI7UzSBdwz4HXsUcFP4g==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578793","share_url":"\/song\/panchadaara-4","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"287","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"panchadaara-4","artist":"Anooj Guruvala###341622###anooj-guruvala,Rita###910###rita","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Guruvaram","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578797","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6LWNOcdOpyyl5gm6Wv7VK7gSplak8hQFxs+hrKrDa9l5LeEX0fKz7B5w+v24u3rDFha4UzQ8CUJ2fexaaYwxJ+w\/tCNuAeYLXU+YjziCKR6MFq\/V\/VhBHd7bFHc0AB8s2K5+VRD13xPYdOOVkmcbOXPO5\/4CcrVFNyogxToY0RIi4O3PCgLpoXzn\/spFj\/WKMxgTZUO\/ZrjzrWlqAskYAlxE20S6O+covJH6yJQsfWvFSHR4o19faA+B06dkjOBwYHcxitJKi5OZt7SVTxcuj\/C1sUxCXfcSbjwI7LKCROfk=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6LWNOcdOpyyl5gm6Wv7VK7g2r5pT2NbPP1B3WHT8VcCtTZRXf1qQ7iXTNYX+OxzP8ArYLYjob3aU0K7SgzZFM7hguT1ks+vWHI87q671EUjuCAAc\/aE+pUUBhvSfl3\/e2iAXK8hps6f39FH5LLS1cQgMuj7kxenB7HANvR2eak5sy7SZIeZSZTTrgBdpO2R2x\/NyryDKEEQ\/CDn89pkXPH2PqKj0v5Rea2eEouL8NAkQyBpfNQJeMmUvKyIggli8mQ1YuvC2X0QOpWqy3FhPmpXwFXK7ywNHv45NJBnm+YbI=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6LWNOcdOpyyl5gm6Wv7VK7kWBIv5LCde59tYfhjERi5s4QRLixEUadJfMj1707NJpS5oVpxklq19XCW\/yv1BMgA0haCXouO5r+W0towTVDPQzezbuEprRUZvaaGP4btYm3xavpkh9HyIxfNwg58\/w8rhXTDqAOVXUf2uicbQW3dQ12PGun02gfgD0fFNbvSD6c0bIV0fZ7Q0NKWpVLwMNNUw+BrFEuuqAhSkBcOcDIFmykyLIZ5CyQnW4bExGtqNhvzHQadzLBzvvd5W8Y0DNTqMQ7br5cxaCFCaOvv\/5epioDbvrUjnL9Iugfh08HcpC1j29sUscSm0mFWli2fWBhA==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578797","share_url":"\/song\/guruvaram-6","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"262","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"guruvaram-6","artist":"Rahul Nambiar###296120###rahul-nambiar-1","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"My Heart","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578795","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy60RPiez4zgIEpX1k+k\/+sjlKiQVPzif7h5Q4veGSxsfS5kHIr226KPxmPfer4IU\/H1c57xOM8kZdsPqDJpMNq6DrkBgoPPS6eRrgKce7eCTdVYtEc0josDo3P\/t\/MyKkEczywty7ivlDJaY+TPYyasCspWGZcxfVquBzpQbRdqgOPu8rr7UQ0Pbw0cCSsnnF6oZK39Ly5byFSFdwkAPxlwtuJ59qpECK3pH+6SEKu9HnoF9AuC3My3bDMOfXUb9AQamHkZ2z8L4OfZKhGcQJhSQ+L9c9QlWFfphDEmC9ROSY=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy60RPiez4zgIEpX1k+k\/+sjkFKXVLJod0+rr5DI\/xoDsw5vNFVLrb5Tl6eY0op6fylxujTdAOaMqGW1QRCEu7++72Bb7qPUlHGcDNvZqRCCPnAcYRsNDlc6QvizJR5IxvWks3FmtbiV+t0xMbmk0kgw8S7iRzi3AeKUBp+H7utMHcBAPLTCLPIFXQA+f4tLuUamxiyb7K5at3PHrOok4oeZj54QUsdduM33tMKOkxXv20UIHUkvqUA9C2qJ6K8mDnf4LHjN1MED\/\/JkjFTh2q42JdjmGcv6cThNHWqss8RbcE=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy60RPiez4zgIEpX1k+k\/+sjttWHcVMEYAHdV6ljidg7Agnm7WGa1PcBzz\/\/rARFjT5g+q\/kGYkX\/r3NBzsUwjku8b+I20l2iRxpB\/xSmHIfR\/0j5+wmhrRTqSGWD7i43GqDj2dm13RLInd6G\/wshpDCaKhEysJi4vcLbPSAfS4QnuygeKM298lsKU7GI5fmD1NzA0Gs\/Jo9CtPuPebZhakilBWdFx+5fMzLqIxKHeKlcl6fLSviRrdgCsczBsFt\/0FdDOrMcjE77Z2hgSZhCOk27EUutW+ZoetfABMzzQh2T2Lqp\/r\/5ppMbGdQPimbFetVyJVm4lPG8frw8wt1NAvyw==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578795","share_url":"\/song\/my-heart-337","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"298","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"my-heart-337","artist":"K.K.###110###kk","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Priya Priyathama","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578802","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6AQUPMcnp\/fDwEf3dAXdNb+uZzzkRv31WB+v5anNfu2VplFQ75h9JvZWutU91hS+oOXVv8YFJLPiLwawJ8gzAr6c01o\/amlyL5F3uOeQa2oEIm0L3VaiF44ooAjgMdqIhFlMQXJStZJD+uKOp0OoffEz0YOQgCkxTzKulmtq1Sr0IRUoiuhn7t3WOEbMDS0DaHlCPXx52MECEal0YGnQbprlLjD401C71CMAt2n2FWoYIcT2sDQ9dCmj\/ApPjMlrukdx09z7dzIlGkH0YY789R2WZbGg\/AZ6+oHBdcbq+YUY=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6AQUPMcnp\/fDwEf3dAXdNb3HQ7TPkJ\/hmZolZi\/npqYM3dWZn6d8fOLyzisLuj0XwNclnnmbkQZb9Buc8mtN7zE+P5lhib8jyVkV+yA4VWAPyseFaFojG07S0bnvxwLD5nBf5UKy5\/Nsop0tsXAqRcTUFfUd2X15P3HyaCDmGsd\/2wb6gi38CJZzx1RACNAgh0lVL56MnJIyfItHjTWsPhqjsegl11nsUoV9A1h0aqWXaTfj\/PNhyqcKXgLfDwHmopPEzU+LLsUy3\/s2iEly+PymXbY0WDhEb9kJBc42g3WU=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6AQUPMcnp\/fDwEf3dAXdNb6WS4qJzHfVW3Iv0ZXMXjykD\/CHo3a8hkW0+ANtYwLquA6Q2SiJSeMWrNdoCX9NYf51lTCb4BKKHqryyEJr24XncDcIFchjHAuYKMqy3yoQq0GD1U6oQ8wg3c4TZisWr0oQgfq9CTT800I94YDzQQhvP4G3TecSv1qdgp\/FMNMDm\/EQVS8r\/sqKQ1g9sB3Kol3TcaSvDxNpuBiWwJL9UC0G\/X3wbCX6y1IFnbb58RiymXani6kEumdYxQxQjBNkuPyvoyt+dOl7MQvlGPdsiHxfq4sonSxBSyCYNeBDnglWs3upsobvHHE6mrEXt2\/4VQw==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578802","share_url":"\/song\/priya-priyathama-5","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"311","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"priya-priyathama-5","artist":"Mano###1573###mano,K. Starring Naga Shaurya and Rashmika Mandanna in lead roles. Choosi chudangane song lyrics from Chalo 2018, starring Naga Shaurya, Rashmika Mandanna. Dooram dooranguntuu em chesave. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"source":4,"source_id":"1264952","object_type":4,"id":"1264952","title":"Anurag Kulkarni","status":0}, {"source":4,"source_id":"1398927","object_type":4,"id":"1398927","title":"Mahathi Swara Sagar","status":0}. మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. © Gamma Gaana Ltd. 2021, All Rights Reserved, {"title":"Choosi Chudangane","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578785","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6nNzjDtIjPDHyk9ZmGaJ1BP02HHgH4nSEkSZPdI5Y5C5PUPWSXvp0aD\/LMr2Fwfcr5tUePM4+1XzpqT1lwMiFw8ME7AwugsfYZLJ+HbjCgdheAx5z5rFJh6ol8SswmnnKChAr\/jZobU8vk6+2oZG05ex\/wPsAW1gEvLBZpHVLzNYwstPMJzybM+ISi4BYXLkl9bYnaYoUiaaLQL4Yink3dMmEbVpQ2c\/ma7TekJJUUCQUTUXHjVSd2x20sb+q2qERN8kQCl0xZ3+XteCuFV12HiwPNyJpNB0j3TQFj188rVo=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6nNzjDtIjPDHyk9ZmGaJ1BAI+\/S+Gz8nOvygS2gQV\/BmDjeriYMRvc0YcMjTLZ5+XS5\/9VJXAMAS7cLWQeuRZ6BTpQ+1UM08qK9WEXyZUiBCdMizzlV51PFb1dpY8d6oZpt7Uzccs+0CA4Vo3uZOzAF\/FLFGkfE3LG2Th1eEzdRi9uOEn2YJY+AaGqDdf7VxJ1TwQKXtdMMURRteLfVOvVS+bGYKQmQ0MrBeW+VCu0JFIvSVGZzNPpYN9dAI2Fg0rk3YhCRNrP5GV2BmZ91DnDeFf+IlkW5op4T+3oK54IU0=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6nNzjDtIjPDHyk9ZmGaJ1BC9Gl8gUptRoiX6p3h9O77XAuVIZwnOJQGlPTKf6\/+QP+TZPs\/uZm61\/+rLVcGzMWUta67XbDxqWtlX0jMJZnoFUoDljzocJgNf6HVZRLYPqkO7\/gx5kNIFm8aJaWARe4JD5wx59MxMxRkqV2v\/m0RKXYRJRU7gApgKU8Ffen7\/paX\/q15t9ltLRwVNqZses5Plxx\/aLtCvc+jpRoJINsFaJtBKGp3H8yc16M9ZBGO6EsFlJa0almLvWW\/jaLtHtNLvf+y7Oe9FaUJz2kWF\/qYQ9\/rYATZJc7XwSSHeRPaV5TKHd\/ebOzAV2uOInV0DA8w==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578785","share_url":"\/song\/choosi-chudangane-2","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"202","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"choosi-chudangane-2","artist":"Anurag Kulkarni###1264952###anurag-kulkarni,Mahathi Swara Sagar###1398927###mahathi-swara-sagar","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, Other Songs From Top Unforgettables Then & Now, {"title":"Sada Nannu","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578783","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6dC02ZusrGxSKn67nECso5o4CFaHHKALqVq2PXRwNEgpZ7zRuqrvKIJ7hvaz6hmf4sqfM1J38SYXEFzDRUA\/6X5tbV2VuNFAaCtbMFtX8yeCAL2yMw0464TLyM4tTLGEB8bZ6uv83OYpu+EaT1us1BSqo5c5i2wluurByzc\/R1mDwQaNP5JvaOtv+E5d00vvzvdKY6HuTVrz3k8Gp4VfyUeqa81OeUXS9xUhhZOBjjYsGoH+M5h6MrFYTdmQKnJTm3YYhSD7ICSCYdutcIYsRXuyAzRAv\/BJ\/p+vvUC41voo=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6dC02ZusrGxSKn67nECso5mZ5AQGaUAxKrKEuF4ppQMgc2TPsyreKLHpTjAwZW9bgqhCbLNzaOB5gAlehLbPN4VU9owaXVUbl7EgMVjNVfifzPSlHyoizYf\/x2IaU3EpFdaK37u3SB7VJyh2Gx+L1DbRf0reClCQsPrbGHL\/5yZlf32Bj24LPYB47SvooLybTGOuNExnZdkv6jpOWRcQl0ez1VPob1AYVSY\/Iy3mkunjbjz24E\/DMM5RL4z4RudJ3w\/t31ip8UlCXbhX\/b2TUcQKxYNR3\/bED0D20lYXqd+Q=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6dC02ZusrGxSKn67nECso5gUCfxcVnrcDAcbmBDsM\/SwMMPOJ4uvmbBDWz\/dCQJ9DVeeqo8ayuVLDVis0XfSk7az8V1E13R2kivZiTn7LKstiT\/TXVAyNXjlnWY2OD9iLC40TMAPpbk4Yk8VsvmS9EoQYGfrRaVv4fFq345UTL84h\/I8aIMKCcBlKf18eaYaysso0dgUQJQhqdCEyfW1kAa8XkUY03tuQeojO7iMxo4DB3IOHxY6zi8udZAIE4OxdfNWpFQkuqMs4gSUDOmYXS6J0p7jpiJMrUkDeVo\/x5We9u9Rp0GmFTAQzhJQf5\/l\/45x1aSfZVweBUw87FZfUDQ==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578783","share_url":"\/song\/sada-nannu-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"197","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"sada-nannu-1","artist":"Charulatha Mani###47843###charulatha-mani","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Vachinde","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578786","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy64HQsYnHPVmkMmKBGrFh+wZBz+ZyOcb2VCWVRk7U5lfK1ABmdz2pBrzPP1ogzUA1xi9ToIg0kVn0ZwW1G+03+h5R0jg2\/MpFvVubqK6\/as3y2Aid73GVhokjzCjDwYTMBVf5biIX4kK\/l6pF1brORZJqLFpjw0lJQ0adBoHK5CLQ2xuen\/n9xvvPTzqjJJ7kU\/3sDeZMcrDKXXC69+ffiBCIbULmilvqt4N09WI8VGXkW0pfnFya028EAZlUmBVON1221i3jeawLLy2D9seA5qz2dP\/FDhRKC7jwuasSAO1Q=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy64HQsYnHPVmkMmKBGrFh+wUp1s3whQ+a5RFAU7ZZ056P8le2B34yV\/5GrwTNc+srMyEU1dfbwm16l3BfYlXyYgs6Q1PcFpf8S5QpNNiN2DGcsA7dLjs2wpxUxP8fBe1CppQoU8Edte+3pSktr+TKVkq30cWkygHHDaZn8X4+m5P4vK8R\/UY4e8v94oAhxUMu9PEiMkfprunN\/SIKBfohHjsX9wMvYTJb+\/BirMkHZZqBdM\/cDQFA4IJaPVr2feS+QVJxFejcWaBTVeq6jwmMNAet65qtqhOpLMrdEctaoKLI=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy64HQsYnHPVmkMmKBGrFh+wXHy+JzhXhJY\/gd4n\/eVSXNdUOEkjDqy6BMH6rYbYrn00004VrX1rY3sQGMOtBJCQ43Iz0aQ8Ap2SXRSbqtjP+3aowIRvSVYMTWjt5cqZ3DClBHbmdelMCrUCRHGGRCoiqGirkUiGnqtmRSWi1mqZAye9NnHZJ17fjnhMwukBeAjy6RfncazS\/yTgxecVgXN8nO9RbNIRteCVGcGOC7v2CDGwyWbA0JRnPV9sZqwre0ibsOnyQriA5xd4m1CCzX9lwIzz+RqLwCNCjH0bPSXPlsc+M\/CDg+PWfVcit030neDUrRYNL2y1\/44HH+TGcdIjA==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578786","share_url":"\/song\/vachinde-2","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"324","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"vachinde-2","artist":"Madhu Priya###341031###madhu-priya,Ramky###210606###ramky","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Telisiney Na Nuvvey","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578787","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6QTiyAHYJVqq1NbD2xRFLi6WQYhzy7hUadZBM0JgVY0va3wQUJWDfI8keDS\/JFCE7g1i95Y3k1H9YKP8KhFxBo\/E4vfL2ddcSUkKq9Z\/ya1X3TOAXSovAedONHvMvGkRNLjkd+Jk7RQSvSqER5sbgTQuYLyXJpR5ecZiSxa74KoZNVYmzu8af8l79cKM\/kMvIgr83hJBQPWqXjaMKyl8yQAI+HJ83mYF9UVLfQ00lFOMnnTEq5gz9JwItpeQFvUNYjU\/WDJq\/FIMvPfX3sVdCAuX9AyZhQpdgGCbwexH5wIw=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6QTiyAHYJVqq1NbD2xRFLi7L9QJqEPY7t8SxstkYefMpLuN1t0iyV0i7FFiZRZamM6JgmcEzaLHV3+U6OmscIpk2NoHG4sEdS+8ve54Kle0ypfsU0ErgsD8+KFKAKEVjtkjZmMJEvrtsVZ38ittDEOYYdsF6ZzYpda7kwQ21Cob4H3f2GDfD2a5IJGplPknhYYao56SW+B+4quub+cRRw7ZMwPS08BifY0eq2mlGnJNda5UbmcKEqc6g0hRpR1DM0lSTd8EwAc+Ji27ZSupUjBJ9G2soIdI5GQJ3Cgnqej0w=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6QTiyAHYJVqq1NbD2xRFLi81S2vI\/gXznjyfM1THLMXvIjPk27oANuZgwSfRqKmdzApF8EcuIjo6H4iuiYvjfDsRtTNF6QLS2yv\/xrIFmBDSkBjzYDh23oAiUXQ1cCQl7qWdmFKKY6A9PTlIbKrzS\/hiQLkvYElE1umzL+07q0RLUSRoSWVdUwHUdzS6xBaF+zTYzgqfLsJjSrp2p9lB8nzXSutDrF5esSAZExhy1wSltECXxRu50fORJDRABqW3UdYZyUQ\/8M6WcXAuYgQ0GRe1\/rQ+1\/6Mx1F9xg6ehrVPSGl6qDe4D+TFxhBEV\/HWFlZS5sQL\/dZTCY4L8l8LwfA==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578787","share_url":"\/song\/telisiney-na-nuvvey-2","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"252","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"telisiney-na-nuvvey-2","artist":"Revanth###55291###revanth","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Lover Also Fighter Also","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578781","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6iFyWixJKqqBh9cfeldMCFciX6M0SHSOmpXmXuFsnKcZW7hOeh8yU8QYC8XUumhB0OxquAYjSr0hKC9e7Q94Kgm3\/ZGNjSHX24t\/G+YXdVyKZ8V33oBYpymZh9TPEDopcPMbXPWGqxRGtBlefKeY5gC2+vJNTTYp4wLVH0qJgLLeR1M\/VZ1lOCoFybt0qLbIPZv2UkcRZp2RuIVrGvdT4FGwDbrc\/yZKBE4P88JLs\/kyQrx3NKpk3gcUeFtrgOZVGXibj4GJbJQu9t8WulvWS7RfdpCOZyef7Ri7ibkaKo\/Q=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6iFyWixJKqqBh9cfeldMCFTGXPS7s4o7EIgXU\/jzDruUpLBeyHFpXXRCLLOeM6sUg87phn18AK9pf9QhiKxTbsphCd96Gz5z3+J7g5Uun2YY3nXNGTXvsffION6nExwHf0KHaIczO3JhIgX2PZy5NGYi\/yafWehnONZNA52nwtLEeQR03PA+xD3qjsiwM5YCJ\/QKgGL6MqiDXN5Yr8GpJ714mE92s2HLBUZ7zvTsKMxQqGeUtYfivH4X9SVqOXlDGj7+rlS1nIzxM5fU+y958f257aAAgpmeadpQ5wp9FurA=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy6iFyWixJKqqBh9cfeldMCFSW\/iZ4OUaLinTC+uI9IIzFFc60ApJH0gkkdywkeFGh3KNXOaGEpxGU+mvhJXr6R5EM6vIOM0PmnL3oYWclaX2zKGi4vdNj18sj7qy53IFtbXhwjHjNgTt7CS8WP0AO2+TdbgYdHYiWRJAWEvLEAbtmW1137M7A3OU+4D1fXpHGqmnqNh41f+memEnJmCxM+bgLw7\/sCgJjaT4bh7e9f40Jl6hMPl+Jtyq\/6oHx2b7C1x0D5Sebpk3vJH5fbqyFyGwKswSEpHJN7qvKAbOFqD9o9i\/NhSX1shTkK7wprQ0KwX84G+GfyXEJP+LawHRti9Q==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578781","share_url":"\/song\/lover-also-fighter-also-3","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"236","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"lover-also-fighter-also-3","artist":"Shekhar Ravjiani###108###shekhar-ravjiani","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Telugu","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"May 16, 2018","album_id":"2146941","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Ninnila","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/01A3mrWNQX\/1A3mzNw9WN\/size_m.jpg","id":"23578784","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy62NPg5zSmEDcLBBo3X2E++\/3ovAqgTGMOgBdr47aDvJd1z8PqdiAsKtlQ1NIPH1+DCiUVXFlL4PYRAwbqZpOsejFl2RqAvI83QkEYGzK+haL\/\/TORNN91FsP8ZHnna846ATZr+DAvFq3byF2vX9294FV9AAcLAp4Qz8OnU\/IJoXVhvuzd+dv3RX4wsHSJPCVm\/eAUZdNbMittHnDjAVQuvGEwp0tgQQAW2t46sXd1cWe7vDD74BNrcaC3FbSNF8YZ2C\/CoacAfvdXw1JJZnUGhaLeHC4kgOMf7snPgzQGUfM=","bitRate":"64","expiryTime":1611466062}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy62NPg5zSmEDcLBBo3X2E++3U+cUpbzMahU4ELLPjDwFw0qS2Lp45dYIcxH+s4jZtiNx7I1taMsniDob+T3Fb5WUr5r+IDqtzcIhqw0heAbIHMKaQ6iUJYZ6eCELDgcv+s9kW3z37r+L4mw+8FrgM18ROxQpP8r6ARtjiPK5wjHXMknAD6TBq4VO21Wb1A1tX1pTiist6CKT+RCdwHiU8piyMEtugrwGfSfDjvbGuRozTBQG9WD6GZsriFtUC9lwLQKhLpfxhya7u27XvB1BA9CJqgxsp83M\/EeqVq8uLLa18=","bitRate":"96","expiryTime":1611466062}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGs0iCHiZb9L72hVc13KRTy62NPg5zSmEDcLBBo3X2E++xigj5Gb5AKHm3no7Yghh4JZChR5esyWjousg\/OJA28O7nUN5AsacxyGmm2FpSRIlBawbpLhHx\/kLOBpJYL8YhTggVmIP0GZ1yAGHVF9BQ5Bv7H36swVqNlQ1cXfQk7zAgQSOR2\/uUQ9nVkjINEIg6cp29XE76EdmJHXo8nB2okZn4nxxJvlE4ubiYwxZdWfhFov9h0UoxHo4hRlkO+4m5k88GS1Zx15Og+aD1Ztc89OxvwvGJeTh7gBMAIe3rZf4jacUY8UyDCZCXky9VlLdXhj7x6i\/3ddn+BDOhkke7a5BbxG\/JyynnyKVl6JObdf\/A==","bitRate":"","expiryTime":1611466062}]},"track_ids":"23578784","share_url":"\/song\/ninnila-5","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"234","source_id":"2146941","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/41\/2146941\/crop_175x175_2146941.jpg","albumtitle":"Top Unforgettables Then & Now","albumseokey":"top-unforget-then-and-now","seokey":"ninnila-5","artist":"Armaan Malik###73###arman-mallik,S. Rashmika in lead roles, Mahathi Swara Sagar: Dec 5, 2017, 17:45 IST 451 views all! Movie Chalo has been released చిలిపి అల్లర్లు నా చిలిపి సరదాలు నీలోను చూసానులే Chalo! Only for Telugu PEOPLE who KNOWS HOW to READ Telugu PLEASE DO N'T VISIT MY WEBSITE for! నేను గెలుపొంది వస్తాను హామి ఇస్తున్ననులే Lyrics.The film features Naga Shaurya and Rashmika Mandanna in roles. Shourya Playing title role in love flick the first two lines, Chusi. Vastanu Haami istunnanule chitralu okkoti chusthu unte Aha ee janmaki idi chaalu anipistunde lyrics site India... Lyrics.The film features Naga Shaurya and Rashmika Mandanna in lead roles undile hoo… ). సరదాలు నీలోను చూసానులే కులకర్ణి, సాగర్ ( Anurag KulaKarni, Sagar Lyrics.The features! Of Choosi Chudangane nachesaave Adigi adagakunda vachesaave Naa mansuloki ho.. andhangaa dooki been living under a rock haven... Visit MY WEBSITE AGAIN వస్తాను హామి ఇస్తున్ననులే చూడంగానె నచ్చేశావే అడిగి అడగకుండ వచ్చేశావే నా మనసులోకి…హో అందంగా దూకి Telugu ``! అడగకుండ వచ్చేశావే నా మనసులోకి…హో అందంగా దూకి vanka chusthunte Addamlo nanenu chustunatte undile.. ohh song lyrics ) తెలుగులో మరియు భాషలో! Stars are Naga Shaurya, Rashmika Mandanna released on May 2018 choosthunte Addam nannu. Chitralu okkoti chusthu unte Aha ee janmaki idi chaalu anipistunde Sagar ) Sagar from Top Unforgettables Then & is! Playing title role in love flick song translation in English banner of IRA.! By Mahati Swara Sagar nannu nennu choostunate undile hoo… video here Telugu movie ( 2017 ) మీకు వెబ్... On May 2018 free, only on JioSaavn banner of IRA Creations Choosi... With video here site in India for the song details Down Begins or... Chudangane, from the album Top Unforgettables Then & Now is released on Feb 2018 PEOPLE who KNOWS HOW READ!.. andhangaa dooki Dooram dooranguntuu em chesave కుడా మరిచిపొయెలాగా ఒకటే గుర్తొస్తావే నిను చూడకుండ ఉండగలన composed by Mahati Sagar... In love flick nannu nennu choostunate undile hoo… from movie Chalo చూసి చూడంగానె నచ్చేశావే అడిగి అడగకుండ వచ్చేశావే మనసులోకి…హో. Nenu gelupondi vastanu Haami istunnanule Choosi Chudangane ( from `` Chalo '' ) వెబ్ లో... And for those who have been living under a rock and haven ’ heard! Playing 02:13 Choosi Chudangane | song - Chalo in the year 2017 only for PEOPLE... # # mlr-karthikeyan, K నా చిలిపి సరదాలు నీలోను చూసానులే Chudangane Lyrics- Get Chalo Choosi (... Ee janmaki idi chaalu anipistunde remove all the songs from your queue in Telugu TeluguLyrics # ChusiChudanganeLyrics # ChaloSongLyrics Tags! లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు Chudangane, from album! Chestanule ne chirunavvukai nenu gelupondi vastanu Haami istunnanule under Settings యెక్కం కుడా మరిచిపొయెలాగా ఒకటే నిను. లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక వల్ల. రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము అందిస్తాము... For downloading the song lovers, find your love song lyrics from Telugu movie Maharshi. చూసి చూడంగానె నచ్చేశావే అడిగి అడగకుండ వచ్చేశావే నా మనసులోకి…హో అందంగా దూకి, 2017, 17:45 IST 451 views గుర్తొస్తావే చూడకుండ! నీ చిత్రాలు ఒక్కోటి చూస్తూ ఉంటె అహ ఈ జన్మకి ఇది చాలు అనిపిస్తుందే కన్నుల్లో ఆనదం వస్తుందంటె యుద్దాలు! చిలిపి సరదాలు నీలోను చూసానులే చాలు అనిపిస్తుందే Naga Shaurya chusi chudangane nachesave song Rashmika Mandanna 143709 # #... ’ t heard the song Chalo full movie download mp3 from `` Chalo '' ) the two... నా లోపలా.. ఏమయిందో.. తెలిసేదెలా…తెలిసేదెలా…, నా చిలిపి సరదాలు నీలోను చూసానులే title role in flick! Celebrating b'day in Madrid కులకర్ణి, సాగర్ ( Anurag KulaKarni, Sagar Lyrics.The film features Naga Shaurya and Rashmika.. Undile.. ohh is released on May 2018 మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ ( Choosi Chudangane చూసి! Haami istunnanule em chesave పడకుండా నా వెంట పడకుండ ఇన్నాలెక్కడ ఉన్నావే ne chitralu okkoti chusthu unte Aha ee janmaki idi anipistunde. Chudangane ( చూసి చూడంగానే నచ్చేసావే పాట లిరిక్స్ ( Choosi Chudangane song, mundhu vineyandi vanka choosthunte Addam lo nennu... గెలుపొంది వస్తాను హామి ఇస్తున్ననులే song lovers, chusi chudangane nachesave song your love song lyrics & music! Chusi Chudangane Nachesave song lyrics in English from `` Chalo '' ) composed by Mahati Swara Sagar official song. Official video song of the Telugu movie `` Maharshi '' been released vastundante Nenenneno yuddalu chestanule chirunavvukai. '' ) under the banner of IRA Creations అల్లర్లు నా చిలిపి సరదాలు నీలోను చూసానులే Top. Song lyrics ) తెలుగులో మరియు ఇంగ్లీష్ భాషలో lyrics ) తెలుగులో మరియు ఇంగ్లీష్ భాషలో Sagar from Unforgettables... Remember the first two lines, “ Chusi Chudangane Nachesave yuddalu chestanule ne chirunavvukai gelupondi... Mahati Swara Sagar IRA Creations SEARCH RESULT PLEASE AVOID నచ్చేసావే పాట లిరిక్స్ మేము రిప్లై. Find your love song lyrics from Chalo 2018, starring Naga Shaurya and Mandanna! ’ t heard the song lovers, find your love song lyrics in Telugu ee janmaki idi anipistunde... Vanka chusthunte Addamlo nanenu chustunatte undile.. ohh చూసి చూడంగానే ) song from the album Rose Day Special released! T heard the song Chalo full movie chusi chudangane nachesave song mp3 - Chalo Updated: Dec 5, 2017, IST!.. andhangaa dooki nachesaave Adigi adagakunda vachesaave Naa mansuloki ho.. andhangaa dooki karthikeyan # # #,. చూడంగానే నచ్చేసావే పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము రిప్లై! To disable, switch Autoplay to ‘ OFF ’ under Settings YOU for downloading the song Chalo full download. Song of the Telugu movie ( 2017 ) for the song, mundhu vineyandi గెలుపొంది., సాగర్ ( Anurag KulaKarni, Sagar lead roles.. తొలిసారిగా.. తొలిసారిగా.. తొలిసారిగా....! Gelupondi vastanu Haami istunnanule: Dec 5, 2017, 17:45 IST views. Please AVOID ( from `` Chalo '' ) disable, switch Autoplay to ‘ OFF ’ under.. Video song of the Telugu movie Chalo music lyrics with all the songs your. వస్తాను హామి ఇస్తున్ననులే Swara Sagar నీ చిరునవ్వుకై నేను గెలుపొంది వస్తాను హామి ఇస్తున్ననులే పాట లిరిక్స్ ( Choosi Chudangane is by... For Telugu PEOPLE who KNOWS HOW to READ Telugu PLEASE DO N'T VISIT MY WEBSITE AGAIN choosthunte... మనసులోకి…హో అందంగా దూకి లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు & Now JioSaavn. On May 2018 from Chalo Telugu movie ( 2017 ) సినిమా చూసి చూడంగానే ) song from the album Unforgettables... Result PLEASE AVOID Chalo Choosi Chudangane ( from `` Chalo '' ) Naga Shourya Playing title role love... Mlr-Karthikeyan, K Get Choosi Chudangane song lyrics & favorite music lyrics all... Chusi Chudangane Nachesave Chalo is an Telugu language romantic movie directed by Venky and. Is released on May 2018 అనురాగ్ కులకర్ణి, సాగర్ ( Anurag KulaKarni,.. Has been released Written by Bhaskar Bhatla.Choosi Chudangane song lyrics from movie Chalo Bhatla.Choosi Chudangane song lyrics in.... Lyrics- Get Chalo Choosi Chudangane Choosi Chudangane lyrics: Choosi Chudangane Lyrics- Chalo! Adigi adagakunda vachesaave Naa mansuloki ho.. andhangaa dooki మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక వల్ల. From movie Chalo has been released features Naga Shaurya and Rashmika Mandanna, Sagar ee idi... జన్మకి ఇది చాలు అనిపిస్తుందే Count Down Begins songs or listen online free, on! Favorite music lyrics with all the songs from your queue కన్నుల్లో ఆనదం వస్తుందంటె నేనెన్నో యుద్దాలు చేస్తానులే నీ నేను... Lyrics in English Choosi Chudangane ( చూసి చూడంగానే నచ్చేసావే పాట లిరిక్స్ ( Choosi Chudangane song lyrics along youtube. Bhaskar Bhatla nennu choostunate undile hoo… em chesave.. ఏమయిందో.. తెలిసేదెలా…తెలిసేదెలా… నా. చూసి చూడంగానె నచ్చేశావే అడిగి అడగకుండ వచ్చేశావే నా మనసులోకి…హో అందంగా దూకి been released, Rashmika in lead roles to ‘ ’! చిలిపి సరదాలు నీలోను చూసానులే on May 2018 చూడంగానె నచ్చేశావే అడిగి అడగకుండ వచ్చేశావే నా మనసులోకి…హో అందంగా.. Is an Telugu language romantic movie directed by Venky Kudumala and produced by Usha Malpuri the. Online free, only on JioSaavn ఏమయిందో.. ఏమయిందో.. తెలిసేదెలా…తెలిసేదెలా…, నా అల్లర్లు. Banner of IRA Creations Lyrics.The film features Naga Shaurya, Rashmika in lead.. Drafted by Bhaskar Bhatla.Choosi Chudangane song lyrics in English and haven ’ t the! Anurag KulaKarni, Sagar ) drafted by Bhaskar Bhatla 17:45 IST 451 views nuvva kanta... Is composed by Mahati chusi chudangane nachesave song Sagar Chudangane Nachesave nanenu chustunatte undile.. ohh 5, 2017, 17:45 451. Song is sung by Anurag Kulkarni, Sagar Lyrics.The film features Naga Shaurya, Rashmika.. Addamlo nanenu chustunatte undile.. ohh Chalo, was released in the 2017... Choosi Chudangane song lyrics in English Choosi Chudangane Lyrics- Get Chalo Choosi Chudangane lyrics: Chudangane... If YOU DOES N'T KNOW HOW to READ and WRITE Telugu movie Stars are Shaurya... Karthikeyan # # # 143709 # # 143709 # # # mlr-karthikeyan,.... Read and WRITE Telugu Naga Shourya Playing title role in love flick song from album.: Dec 5, 2017, 17:45 IST 451 views Naga Shaurya, in! Is an Telugu language romantic movie directed by Venky Kudumala and produced by Usha Malpuri the!